y kien nhan xet cua to chuc doan the noi lam viec doi voi dang vien du bi Archive

Sort Posts by:

Mẫu hồ sơ chuyển đảng chính thức

                                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                   BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM                                                                 Của đảng viên dự bị   Kính gửi: Chi uỷ ……………………………………………………………………………                   Đảng uỷ…………………………………………………………………………   Tôi tên là:…………………………………………………………………………………….. Sinh ngày …………. tháng ……… năm …………. Quê quán:……………………………………………………………………………………. Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………… Được kết nạp vào