phiếu bầu ban thanh tra nhân dân Archive

Sort Posts by:

Biên bản bầu cử Ban thanh tra nhân dân

Tên đơn vị                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hội nghị cán bộ – Công chức                                                    Độc lập