mẫu quyết định kỷ luật đảng viên Archive

Sort Posts by:

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Đảng bộ cơ quan ………………                                               Đảng cộng sản việt nam Chi bộ ……………….. …………., ngày ….. tháng ……. năm 200…. Bản tự kiểm điểm Đánh giá chất lượng đảng viên năm 200….. Tên tôi là : ……………………………… Chức vụ :  …………………………………. Sinh hoạt ở Chi bộ