mẫu đơn xin xác nhận nhân thân Archive

Sort Posts by:

Mẫu dơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN   Kính gởi:        UBND xã, (phường):………………………………                                       1. Tôi tên là:………………………….Sinh ngày:………………………. 2. Quê quán:…………………………………………………………………………………………….. 3. Địa chỉ (tạm trú): …………………………………………………………………………………