mẫu báo cáo thành tích đảng viên Archive

Sort Posts by:

Mẫu báo cáo thành tích Chi bộ

   Đảng bộ cơ quan ……… Đảng cộng sản việt nam Chi bộ …………….                                               …….., ngày ….. tháng…….  năm 2009. BÁO CÁO THÀNH TÍCH                            Chi bộ ……. năm 2009                                                    Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ cơ quan ……., Chi bộ ……..  đã