don xin vao dang Archive

Sort Posts by:

Qui trình xét kết nạp đảng viên

QUI TRÌNH XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN 1. CÁC CĂN CỨ -         Điều 4 – Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 25/04/2006) -         Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định thi hành Điều lệ đảng” -         Hướng dẫn

Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

(Trích Hướng dẫn 04-HD/TCTW ngày 05/02/2002) Khi có quyết định kết nạp đảng viên của cấp có thẩm quyền, trong thời gian không qúa một tháng, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Lễ kết nạp Đảng viên phải tổ chức trang nghiêm; tiến

Mẫu hồ sơ kết nạp đảng viên mới

Đảng cộng sản việt nam   Đơn xin vào đảng   Kính gửi: Chi uỷ: …………………………………………………………………….       Đảng uỷ: ………………………………………………………………….   Tôi là: ……………………………………………………. Sinh ngày ….. tháng …… năm …….. Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………… Quê quán: (ghi theo quy định địa danh, hành chính mới) …………………………………. Dân