đơn xin đi học đại học tại chức Archive

Sort Posts by:

Đơn xin đi học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********** ĐƠN XIN ĐI HỌC ……TẠI……… Kính gủi: Ban Giám Hiệu Trường ……………….. Phòng Tổ Chức Hành Chính Khoa/ đơn vị………………………………………. Tôi tên: …………………………………………….., sinh năm………, hiện là cán bộ tại